Dự án

Tòa nhà Việt Tân

Địa chỉ: Đưỡng Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Mô tả: 1 tầng hầm + 7 tầng lầu – 450m2

Công việc: Quản lý dự án, Quản lý xây dựng