ORKIDE THE ROYAL

1 photo


Project Description

Địa chỉ: Sensok, PhnomPenh, Kingdom of Cambodia

Mô tả: Cảnh quan – 5 Tòa nhà – 320.000m2

Công việc: Quản lý xây dựng